PRELEGENCI

Prelegenci

W trakcie trwania drugiego etapu konkursu odbędą się wydarzenia towarzyszące - wykłady pedagogów, muzyków i kompozytorów:

25 października 2019
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

wykłady:

  • g. 20:00 – dr Ignacy Zalewski, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – „Stanisław Moniuszko jako zapomniany geniusz kultury europejskiej epoki romantyzmu”
  • g. 20:30 – Paweł Pudło, kompozytor – „Możliwości techniczne instrumentów dętych blaszanych jako element kształtowania mojego języka dźwiękowego, na przykładzie kompozycji War Horns”

26 października 2019
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

wykłady:

  • g. 20:00 – mgr Bartłomiej Łubian, ZPSM nr 1 w Warszawie – „Praca nad oddechem i artykulacją w grze na instrumentach dętych w kontekście wyzwań kapelmistrza-dyrygenta”
  • g. 20:30 – mgr Artur Słotwiński – „Uwertura rok 1918 Artura Słotwińskiego w kontekście kształtowania literatury specjalistycznej dla dyrygentów orkiestr dętych”
  • g. 21:00 – Poczęstunek

Sylwetki prelegentów:

Ignacy Zalewski

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie kom­po­zy­cji prof. Marcina Błażewicza (2009–2014).

Od 2014 roku wykła­dow­ca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, od 2015 roku zatrud­nio­ny jako adiunkt. Od 2016 roku peł­ni funk­cję kie­row­ni­ka Pracowni Współczesnych Technik Kompozytorskich oraz sekre­ta­rza Studium Muzyki Nowej UMFC. Jest tak­że opie­ku­nem Koła Naukowo-Artystycznego Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC.

Autor kil­ku­na­stu utwo­rów sym­fo­nicz­nych, kil­ku­dzie­się­ciu kame­ral­nych, oraz dzieł chó­ral­nych, wokal­nych solo­wych i kom­po­zy­cji dla dzie­ci.

Kompozytor-rezy­dent Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus (2013–2014) oraz Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga (2016–2017).  Od 2012 roku czło­nek ZAiKS-u, od 2017 — zasia­da w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Od 2018 roku jest człon­kiem Rady Młodych Naukowców – orga­nu dorad­cze­go Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako jedy­ny przed­sa­twi­ciel obsza­ru sztu­ki.

Laureat kil­ku­na­stu nagród na mię­dzy­na­ro­do­wych i ogól­no­pol­skich kon­kur­sach kom­po­zy­tor­skich, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012), Fundacji Pro Polonia (Dongsang Research, 2012). Laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybit­ne osią­gnię­cia arty­stycz­ne (2012).

Od 2009 roku zaj­mu­je się dyry­gen­tu­rą, spe­cja­li­zu­jąc się w reper­tu­arze naj­now­szym. W latach 2013–2018 był człon­kiem (jako dyry­gent i kom­po­zy­tor) zespo­łu Hashtag Ensemble.

Ignacy Zalewski jest kura­to­rem (wspól­nie z dr. hab. Dariuszem Przybylskim) ogól­no­pol­skie­go Programu „Muzyka Naszych Czasów” (2016–2020), obję­te­go patro­na­tem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któ­re­go celem jest wpro­wa­dza­nie muzy­ki naj­now­szej w krwio­obieg szkol­nic­twa muzycz­ne­go.

Paweł Pudło

Kompozytor, autor oraz producent przedsięwzięć multidyscyplinarnych („Violemi”, „Miasta Feniksy” oraz „Żywioły”), w których powstanie angażuje dziesiątki osób (m.in. naukowców, edukatorów, aktywistów oraz artystów różnych dziedzin sztuki). Odbiorcami projektów jest szerokie grono odbiorców jednak u podstawy zawsze znajduje się autorska muzyka symfoniczna. Paweł Pudło to również twórca muzyki do filmów, reklam oraz na specjalne zamówienia. Dla Polskiej Organizacji Turystycznej skomponował muzykę dla uświetnienia ceremonii otwarcia największych targów turystycznych na świecie, ITB Berlin 2011 Trade Show (największa akcja promocyjna w historii Polski). Pracował również dla firmy UEFA, dla której napisał utwór, którego wysłuchało 1,5 miliona osób na stadionach EURO 2012 oraz transmitowany był przez 200 telewizji z całego świata. Koncert antywojenny „War Horns” wykonywany był m.in . w Muzeum Powstania Warszawskiego, a płyta z nagraniem dostępna jest na całym świecie, zbierając liczne recenzje w międzynarodowych magazynach muzycznych. Płyta wyróżniona została w kategorii Płyta roku 2018 - muzyka klasyczna. Muzykę Pawła Pudło wykonują wybitni muzycy z Polski i ze świata m.in. z Berliner Philharmoniker, Dortmunder Philharmoniker, Florence Opera, Sinfonia de Barcelona, Malaysian Orchestra, Filharmonii Narodowej, Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Sinfonii Varsovii, NOSPR, Narodowego Forum Muzyki.

Paweł Pudło jest laureatem nagrody kompozytorskiej Festiwalu Transatlantyk 2012, wybranym spośród ponad 100 kompozytorów z całego świata. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w dziedzinie kultury.

Bartłomiej Łubian

absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Swoją wiedzę uzupełniał na licznych kursach mistrzowskich oraz na studiach muzycznych w Chicago. Współpracuje z Płocką Orkiestrą Symfoniczną oraz Działem Edukacji Filharmonii Narodowej w Warszawie. Obecnie jest także wykładowcą w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie, gdzie prowadzi klasę trąbki.

Artur Słotwiński

Polski kompozytor i pianista, laureat 14 nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach kompozytorskich, członek Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Studia kompozycji ukończył w klasach prof. zw. dr hab. Stanisława Moryto i prof. zw. dr hab. Pawła Łukaszewskiego w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (2012, 2014) Do jego najwybitniejszych kompozycji należą: Angstroms I na orkiestrę z 2014 roku (wykorzystuje w nim Ujednolicone Skale Kolorystyczne - autorski pomysł), States Of The Matter na wielką orkiestrę symfoniczną z 2015 roku, I Koncert fortepianowy z 2011 roku, który kompozytor wykonał w sali koncertowej UMFC w październiku 2011 roku, Kwartet Smyczkowy wydany przez Ablaze Records na płycie CD Millenial Masters vol. 5,  wydany przez Schott Music Verlag, a nagrodzony I nagrodą na Konkursie „Musica Sacra” Seven Last Words of Christ na chór mieszany a cappella, a także wykonany ostatnio w Stanach Zjednoczonych w College-Conservatory Of Music Kwintet Fortepianowy Dreaming Music. Ponadto Słotwiński jest autorem symfonii (w tym Symfonia „Credo”, I Symfonia „Symfonia Pieśni Miłosnych” i II Symfonia), muzyki kameralnej: m. in. Sonata fortepianowa oraz muzyki filmowej (etiudy zgłaszane na Transatlantyk Film Festival 2015 i 2016 i German Game Music Award oraz Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie 2016 i Zurich Film Festival ), elektronicznej (RGBy II) i elektro-akustycznej (Symphony Of Independence). Utwory Słotwińskiego były wielokrotnie nagradzane (m. in. I nagroda na Opus966 w 2014, II nagroda na Konkursie im. Pendereckiego „Sopot Classic” w 2015), jest autorem ponad 50 kompozycji: w tym 70 minutowego oratorium „Noachis Terra” na solistów, chór i wielką orkiestrę symfoniczną; jest wielokrotnym stypendystą MKiDN, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Banku Societe Generale (2008, 2010-2012). Swe kompozycje ponadto konsultował na licznych kursach, spotkaniach i warsztatach z: Joelem Hoffmanem, Lowellem Liebermannem, Vladimirem Scolniciem, Zygmuntem Krauze, Edwardem Sielickim i Sławomirem Czarneckim.

Jest także czynnym pianistą i dyrygentem (w 2016 założył własną orkiestrę Warsaw Modern Players, z którą dokonał nagrania swojego utworu „Urban Games” oraz doprowadził do wykonania swojej kantaty „Song Of Bathsheba”), jest autorem rekonstrukcji Koncertu fortepianowego g-moll op. 36 Wojciecha Sowińskiego z 1836, którego wyciąg na jeden fortepian odnalazł w Stanach Zjednoczonych, sprowadził do kraju i na tej podstawie stworzył od podstaw partyturę utworu ze zorkiestrowanymi tutti i skomponowanymi akompaniamentami.

Tajniki sztuki pianistycznej przekazali mu liczni profesorowie, a wśród nich: Anna Jastrzębska-Quinn, Ewa Bogucka, Irina Rumiancewa, Borys Petruszański, Piotr Paleczny, Edward Auer, Szabolcs Esztenyi (improwizacja fortepianowa), Maria Sterczyńska (kameralistyka), Maria Garbyś, czy Emilian Madey (podczas studiów w UMFC). W w 2016 roku odbył kursy kompozycji i orkiestracji filmowej podczas Hollywood Music Workshop pod kierunkiem Conrada Pope’a (orkiestrator Johna Williamsa, Howarda Shore’a i in., Gwiezdne Wojny, Hobbit) i aranżacji jazzowej z Nan Schwartz (wielokrotna laureatka Emmy). Jego utwory wykonywane były w Warszawie, Sopocie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Lwowie, Milnie w Chorwacji i Cincinnati.

Źródła fotografii i biografii: speaker-lecturer-speech-2530982 by Image by JOSEPH HOHMELIAN from Pixabay  / fragment oryginału
Ignacy Zalewski: na podstawie biografii ze strony www kompozytora, fot. Marta Ankiersztejn © IMIT
Paweł Pudło: biografia – materiały kompozytora, fot. Barbara Iwańska
Bartłomiej Łubian: biografia i fot. – materiały własne B. Łubian
Artur Słotwiński: biografia: Artur Słotwiński / fot: Artur Słotwiński – facebook